Regulamin Newslettera AMS

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Dz.U.2016.1030 t.j. z późn. zm.), AMS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego pod numerem KRS 0000079299, NIP 782-00-21-306, kapitał zakładowy w kwocie 9.797.370,00 zł wpłacony w całości (zwana dalej „ AMS ”) ustala niniejszym Regulamin Newslettera AMS (zwany dalej „ Regulaminem ”).
 2. Regulamin określa rodzaj i zakres świadczenia przez AMS usługi drogą elektroniczną polegającej na wysyłaniu Newslettera AMS (dalej: „ Newsletter ").
 3. Określone Regulaminem usługi AMS świadczy drogą elektroniczną na rzecz użytkowników będących osobami fizycznymi, którzy dokonali rejestracji w sposób określony w Regulaminie (zwanych dalej „ Użytkownikami ”).
 4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem http://newsletter.ams.com.pl/newsletter-regulamin/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Newsletter będzie wysyłany przez AMS za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 2. Każdy Newsletter będzie zawierać co najmniej:
  1. informację o AMS jako nadawcy Newslettera,
  2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newslettera.
 3. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Newsletter zawiera materiały dotyczące rynku OOH w Polsce i na świecie.
 5. Co do zasady Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 3. Zawarcie umowy, rejestracja Użytkownika.

 1. Zapisanie się do Newslettera następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej http://newsletter.ams.com.pl/newsletter- zapisz-sie
  1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem http://newsletter.ams.com.pl/newsletter-zapisz-sie/,
  2. zapoznanie się z treścią Regulaminu i jej zaakceptowanie,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez AMS danych osobowych Użytkownika w celu otrzymywania Newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  4. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych od AMS w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  5. wyrażenie zgody na kontaktowanie się przez AMS pocztą elektroniczną w celach marketingu bezpośredniego.
  6. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
  7. naciśnięcie (kliknięcie) linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez AMS wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdzenie subskrypcji newslettera AMS”.
 2. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newslettera.
 3. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. Warunki świadczenia Usług i odpowiedzialność AMS.

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownik powinien posiadać dostęp do sprzętu komputerowego, podłączenie do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową oraz powinien posiadać aktywne konto e-mail.
 2. AMS zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usługi określonej w Regulaminie.
 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, AMS nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. brak czasowej lub trwałej możliwości świadczenia usługi Newsletter z przyczyn niezależnych od AMS i za ewentualne szkody, jakie mogą powstać z tego tytułu,
  2. szkody, jakie mogą powstać po stronie Użytkownika lub jakie mogą zostać wyrządzone osobom trzecim w wyniku sprzecznego z Regulaminem lub przepisami prawa korzystania z usługi Newsletter.
 4. AMS nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z usługi Newsletter w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 5. AMS zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z jej modyfikacją/aktualizacją,
  2. wysyłania na adres email Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych związanych z usługą Newsletter,
  3. odmowy świadczenia usługi Newsletter jeśli Użytkownik poda błędny lub fałszywy adres email.

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące usługi Newsletter świadczonej przez AMS.
 2. Reklamacje można składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres: reklamacje@ams.com.pl bądź w formie pisemnej, na adres spółki AMS wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis problemu będącego podstawą do jej złożenia i wskazywać dane Użytkownika.
 4. Reklamacja będzie rozpatrywana przez AMS w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez AMS (w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej, datą otrzymania zgłoszenia jest data wpływu pisma do AMS).
 5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji AMS powiadomi Użytkownika pisemnie bądź na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

§ 6. Ochrona danych osobowych oraz poufność.

 1. W celu otrzymywania Newslettera AMS, wymagane jest podanie przez Użytkownika adresu e-mail, na który Newsletter będzie wysyłany.
 2. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak jego niepodanie uniemożliwia świadczenie przez AMS usługi Newsletter na rzecz Użytkownika.
 3. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, jest AMS S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania Newslettera. Dane osobowe Użytkownika nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto Użytkownik może w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§ 7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newsletter.

 1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając w link znajdujący się na dole wiadomości Newsletter („Aby wypisać się z newslettera, kliknij tutaj”)
 2. AMS zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter oraz do usunięcia wszelkich danych Użytkowników, bez prawa do zgłaszania przez Użytkowników względem AMS roszczeń z tego tytułu.
 3. AMS ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i usunąć konto Użytkownika w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. powzięcia przez AMS uzasadnionych informacji, że rejestracja Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, oraz postanowieniami Regulaminu lub narusza uzasadnione interesy AMS,
  3. wykorzystywania przez Użytkownika usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem lub w sposób sprzeczny z prawem,
  4. usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które zostało podane podczas rejestracji.
 4. AMS zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

§ 8. Zmiana postanowień Regulaminu.

 1. AMS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej http://newsletter.ams.com.pl/newsletter-zapisz-sie/ wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie http://newsletter.ams.com.pl/newsletter-zapisz-sie/ przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w związku z brakiem akceptacji nowej treści Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.10.2017.

Archiwum

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
x